Všeobecné obchodní podmínky pro www.1panflute.com

Smluvní strany

Provozovatelem internetových stránek www.1panflute.com je firma David Heger - Panex, Dublovice 231, okres Příbram. (dále jen „Provozovatel“).IČO.480 43 699

Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se zaregistruje na internetových stránkách www.1panflute.com (dále jen „Zákazník“).

Podmínky uzavření smlouvy

Dokončením objednávky a objednáním panovy flétny na stránkách www.1panflute.com zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu na www.1panflute.com. Zákazník i provozovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na provozovateli vymáhat.

Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Termín dodání:

- termín dodání je závislý na množství zakázek a požadavcích zákazníka. Obvyklá doba je od 14 dnů do 1 měsíce.

- o přesném termínu doručení vás budeme informovat


Zasílání:

- objednané zboží zasíláme poštou na dobírku na vámi dodanou adresu, nebo je možné si je vyzvednout osobně. V případě osobního odběru nás prosím předem kontaktujte na emailu: panex@1panflute.com

- aby se předešlo zničení, je zboží zabaleno v silných krabicích a vnitřek je vystlán materiálem absorbujícím nárazy

- zásilka je pojištěna proti ztrátě, nebo poškození při dopravě


Záruka:

- na veškerý typ zboží je poskytována záruka 48 měsíců ode dne výroby

- zajišťujeme záruční i pozáruční servis.


Cena:

- veškeré ceny jsou koncové a bez DPH (nejsem plátce DPH).

- k zásilce je připočítáno poštovné, které je zobrazeno v košíku.

Odstoupení od smlouvy


Kupující, který je spotřebitel dle bodu 1., má v případě uzavření smlouvy právo odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží (nebo poslední dodávky zboží, bylo-li dodáno po částech), a to bez udání důvodu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy sdělí prodávajícímu vždy písemně (stačí e-mailem na adresu flute@1panflute.com.cz ). Pro odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel může využít vzorový formulář, který je k dispozici zde:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně
faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu
tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné
podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.